loading

ทับเสลา ตั้งอยู่ที่ทางต้นน้ำของห้วยทับเสลา บ้านระบำ อ.ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ห้วยทับเสลาเป็น 1 ใน 3 สาขาสำคัญของแม่น้ำสะแกกรัง และเป็นลำน้ำที่เกี่ยวพันกับการเกษตรกรรมในจังหวัดอุทัยธานี ลักษณะเป็นเขื่อนประเภทดิน ความยาว 3,375 เมตร ความสูง 26.80 เมตร ความกว้างที่สันเขื่อน 10 เมตร ระดับน้ำสูงสุด +156.98 เมตร (รทก.) ระดับน้ำเก็บกัก +155.00 เมตร (รทก.) ความจุ รนก. 160 ล้านลูกบาศก์เมตร

กักเก็บปกติ : ม.
กักเก็บต่ำสุด : ม.
ความจุ รนก. : 160.00 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 190.00 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนต. : 17.00 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 534.00 ตร.กม.
พื้นที่อ่างเก็บน้ำ : ตร.กม.
อ่างเก็บน้ำ (กว้าง x สูง) : x 3,375.00 ม.
สันเขื่อนกว้าง : ม.
ระดับสันเขื่อน : 159.50 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 156.98 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 155.00 ม.รทก.
ระดับ รนต. : ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 33.50 ลบ.ม./วินาที

ปริมาณน้ำในอ่าง

ปริมาณน้ำไหลลงอ่างและปริมาณน้ำระบาย

ปริมาณน้ำในอ่าง ณ ปัจจุบัน

ปริมาณน้ำในอ่างและการคาดการณ์

ปริมาณน้ำไหลลงอ่างและปริมาณน้ำระบาย (ล้าน ลบ.ม.)

Description ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
URC 151.25 148.66 144.91 140.37 130.10 120.81 110.18 100.29 92.47 114.25 156.08 160.00
LRC 60.46 48.85 42.22 39.00 37.53 37.00 38.09 41.62 45.47 50.29 65.54 72.82
Long-Term Benchmark 90.83 83.20 78.12 75.19 70.54 68.63 64.70 59.86 71.63 108.21 116.19 103.82
รนส. 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00
รนก. 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00
รนต. 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00
คาดการณ์ปริมาณน้ำมาก 131.50 113.55 96.44 94.44 92.76 88.24 85.86 64.24 44.00 50.07 137.55 139.90
คาดการณ์ปริมาณน้ำเฉลี่ย 131.50 113.55 96.44 94.44 92.76 88.24 85.86 64.24 44.00 46.55 88.99 81.79
คาดการณ์ปริมาณน้ำน้อย 131.50 113.55 96.44 94.44 92.76 88.24 85.86 64.24 44.00 43.03 40.42 23.68
ปริมาณน้ำปีนี้ 131.50 113.55 96.44 94.44 92.76 88.24 85.86 64.24 44.00 - - -
น้ำระบายและแผนระบาย 20.84 11.51 8.46 3.56 2.09 6.72 5.27 11.96 18.31 24.75 21.44 22.32