loading

โครงการอ่างเก็บน้ำคลองสียัด ตั้งอยู่ในเขตบริเวณท้องที่ ตำบลท่าตะเกียบ ตำบลตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ลักษณะเป็นเขื่อนประเภทดิน ความยาว 2,460 เมตร ความสูง 27.50 เมตร ความกว้างที่สันเขื่อน 9 เมตร ความจุ รนก. 420 ล้านลูกบาศก์เมตร

กักเก็บปกติ : ม.
กักเก็บต่ำสุด : ม.
ความจุ รนก. : 420.00 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 450.00 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนต. : 30.00 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 976.00 ตร.กม.
พื้นที่อ่างเก็บน้ำ : ตร.กม.
อ่างเก็บน้ำ (กว้าง x สูง) : x 2,460.00 ม.
สันเขื่อนกว้าง : ม.
ระดับสันเขื่อน : 67.50 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 65.45 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 65.10 ม.รทก.
ระดับ รนต. : ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 67.00 ลบ.ม./วินาที

ปริมาณน้ำในอ่าง

ปริมาณน้ำไหลลงอ่างและปริมาณน้ำระบาย

ปริมาณน้ำในอ่าง ณ ปัจจุบัน

ปริมาณน้ำในอ่างและการคาดการณ์

ปริมาณน้ำไหลลงอ่างและปริมาณน้ำระบาย (ล้าน ลบ.ม.)

Description ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
URC 400.00 355.00 325.00 300.00 280.00 270.00 265.00 265.00 275.00 325.00 420.00 415.00
LRC 177.60 133.32 99.32 75.26 56.05 45.00 45.95 55.18 82.21 146.74 206.63 200.34
Long-Term Benchmark 250.20 216.20 182.14 162.93 145.88 134.94 145.08 178.56 244.18 314.08 345.79 323.55
รนส. 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00
รนก. 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00
รนต. 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00
คาดการณ์ปริมาณน้ำมาก 297.04 245.80 200.08 162.40 113.63 99.20 86.55 76.55 73.34 110.30 198.12 195.38
คาดการณ์ปริมาณน้ำเฉลี่ย 297.04 245.80 200.08 162.40 113.63 99.20 86.55 76.55 73.34 105.64 167.69 163.19
คาดการณ์ปริมาณน้ำน้อย 297.04 245.80 200.08 162.40 113.63 99.20 86.55 76.55 73.34 100.98 137.27 131.00
ปริมาณน้ำปีนี้ 297.04 245.80 200.08 162.40 113.63 99.20 86.55 76.55 73.34 - - -
น้ำระบายและแผนระบาย 44.77 34.34 26.20 23.25 16.16 11.77 8.83 6.29 4.58 15.47 9.81 45.21