loading

ตั้งอยู่ที่ ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี เป็นการดูแลของสำนักชลประทานที่14 เขื่อนแก่งกระจานเป็นเขื่อนดินแห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งเป็นเขื่อนดินสูง 58 เมตร สันเขื่อนยาว 760 เมตร กว้าง 8 เมตร ระดับสันเขื่อน +106 เมตร รทก. นอกจากนี้ยังมีเขื่อนดินปิดเขาต่ำทางขวางเขื่อนอีก 2 แห่ง คือแห่งแรกสูง 36 เมตร สันเขื่อนยาว 305 เมตร แห่งที่ 2 สูง 24 เมตร สันเขื่อนยาว 255 เมตร สามารถเก็บกักน้ำได้มากขึ้น อ่างเก็บน้ำมีพื้นที่ 46.5 ตารางกิโลเมตร ความจุ 710 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยประโยชน์ในด้านการชลประทานบริเวณที่ราบจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งยังให้ประโยชน์ด้านการประมง การคมนาคมทางน้ำ และการพักผ่อนหย่อนใจ

กักเก็บปกติ : ม.
กักเก็บต่ำสุด : ม.
ความจุ รนก. : 710.00 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 900.00 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนต. : 65.00 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 2,210.00 ตร.กม.
พื้นที่อ่างเก็บน้ำ : ตร.กม.
อ่างเก็บน้ำ (กว้าง x สูง) : x 760.00 ม.
สันเขื่อนกว้าง : ม.
ระดับสันเขื่อน : 106.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 102.67 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 99.00 ม.รทก.
ระดับ รนต. : ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 75.00 ลบ.ม./วินาที

ปริมาณน้ำในอ่าง

ปริมาณน้ำไหลลงอ่างและปริมาณน้ำระบาย

ปริมาณน้ำในอ่าง ณ ปัจจุบัน

ปริมาณน้ำในอ่างและการคาดการณ์

ปริมาณน้ำไหลลงอ่างและปริมาณน้ำระบาย (ล้าน ลบ.ม.)

Description ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
URC 662.81 656.95 608.36 551.45 502.20 460.87 431.59 423.98 474.46 576.09 710.00 698.39
LRC 328.16 317.10 285.00 234.69 186.48 155.00 125.52 131.73 157.42 197.45 246.72 315.86
Long-Term Benchmark 500.13 433.48 377.18 315.00 265.00 245.00 254.37 314.57 409.73 497.33 535.51 511.72
รนส. 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00
รนก. 710.00 710.00 710.00 710.00 710.00 710.00 710.00 710.00 710.00 710.00 710.00 710.00
รนต. 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00
คาดการณ์ปริมาณน้ำมาก 493.34 471.04 459.60 386.36 321.58 253.69 212.85 222.26 288.88 380.23 508.87 530.07
คาดการณ์ปริมาณน้ำเฉลี่ย 493.34 471.04 459.60 386.36 321.58 253.69 212.85 222.26 288.88 373.38 450.11 447.84
คาดการณ์ปริมาณน้ำน้อย 493.34 471.04 459.60 386.36 321.58 253.69 212.85 222.26 288.88 366.52 391.35 365.61
ปริมาณน้ำปีนี้ 493.34 471.04 459.60 386.36 321.58 253.69 212.85 222.26 288.88 - - -
น้ำระบายและแผนระบาย 29.30 49.77 62.30 66.74 57.17 49.75 75.98 109.03 98.71 75.56 71.11 36.40