loading

อุบลรัตน์เดิมชื่อ เขื่อนพองหนีบ สร้างปิดกั้นแม่น้ำพองที่อําเภออุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่น เป็น เขื่อน ไฟฟ้าพลังน้ำแห่งแรกที่ กฟผ. ได้สร้างขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นแห่งที่สอง ของประเทศ ไทยตัวเขื่อนเป็นหินถมแกนดินเหนียว มีความยาว ๘๘๕ เมตร สูง ๓๒ เมตร ระดับสันเขื่อนอยู่ที่ +๑๘๕ เมตร (รทก.-ระดับน้ำทะเลปานกลาง) สันเขื่อนกว้าง ๖ เมตร ฐานเขื่อนกว้าง ๑๒๐ เมตร อ่างเก็บน้ำมีความจุ ๒,๒๖๓ ล้านลูกบาศก์เมตร

กักเก็บปกติ : ม.
กักเก็บต่ำสุด : ม.
ความจุ รนก. : 2,431.00 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 2,432.00 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนต. : 581.00 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : ตร.กม.
พื้นที่อ่างเก็บน้ำ : ตร.กม.
อ่างเก็บน้ำ (กว้าง x สูง) : x 885.00 ม.
สันเขื่อนกว้าง : ม.
ระดับสันเขื่อน : 188.10 ม.รทก.
ระดับ รนส. : ม.รทก.
ระดับ รนก. : ม.รทก.
ระดับ รนต. : ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : ลบ.ม./วินาที

ปริมาณน้ำในอ่าง

ปริมาณน้ำไหลลงอ่างและปริมาณน้ำระบาย

ปริมาณน้ำในอ่าง ณ ปัจจุบัน

ปริมาณน้ำในอ่างและการคาดการณ์

ปริมาณน้ำไหลลงอ่างและปริมาณน้ำระบาย (ล้าน ลบ.ม.)

Description ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
URC 2,239.19 2,239.19 2,203.23 1,968.72 1,740.05 1,498.00 1,251.71 1,033.72 903.60 945.65 1,527.09 2,239.19
LRC 1,176.02 1,151.43 1,033.72 924.46 804.14 695.15 661.25 612.63 581.67 581.67 903.60 1,176.02
Long-Term Benchmark 1,862.29 1,771.78 1,610.34 1,421.15 1,226.12 1,047.39 984.62 954.22 907.75 926.57 1,415.56 1,862.29
รนส. 2,432.00 2,432.00 2,432.00 2,432.00 2,432.00 2,432.00 2,432.00 2,432.00 2,432.00 2,432.00 2,432.00 2,432.00
รนก. 2,431.00 2,431.00 2,431.00 2,431.00 2,431.00 2,431.00 2,431.00 2,431.00 2,431.00 2,431.00 2,431.00 2,431.00
รนต. 581.00 581.00 581.00 581.00 581.00 581.00 581.00 581.00 581.00 581.00 581.00 581.00
คาดการณ์ปริมาณน้ำมาก 1,968.72 1,547.66 1,193.39 989.02 819.52 781.45 785.21 858.86 866.88 1,578.66 2,431.00 2,431.00
คาดการณ์ปริมาณน้ำเฉลี่ย 1,968.72 1,547.66 1,193.39 989.02 819.52 781.45 785.21 858.86 866.88 1,517.71 1,968.30 1,944.82
คาดการณ์ปริมาณน้ำน้อย 1,968.72 1,547.66 1,193.39 989.02 819.52 781.45 785.21 858.86 866.88 1,456.76 1,498.66 1,385.80
ปริมาณน้ำปีนี้ 1,968.72 1,547.66 1,193.39 989.02 819.52 781.45 785.21 858.86 866.88 - - -
น้ำระบายและแผนระบาย 118.54 112.32 128.67 127.00 117.17 151.67 170.25 172.93 184.71 259.55 178.79 104.60