loading

อ่างเก็บน้ำห้วยหลวง อยู่บนทางหลวงแผ่นดินสายอุดรธานี เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เพื่อการเกษตร และการประมง อยู่ในความรับผิดชอบของกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พื้นที่อ่างเก็บน้ำประมาณ 20,000 ไร่ เป็นอ่างเก็บน้ำเพื่อการเกษตร การประมง การจ่ายน้ำเพื่อการผลิตประปา

กักเก็บปกติ : ม.
กักเก็บต่ำสุด : ม.
ความจุ รนก. : 136.00 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 136.00 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนต. : 7.00 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 666.40 ตร.กม.
พื้นที่อ่างเก็บน้ำ : ตร.กม.
อ่างเก็บน้ำ (กว้าง x สูง) : x 4,900.00 ม.
สันเขื่อนกว้าง : ม.
ระดับสันเขื่อน : 203.50 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 201.50 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 201.00 ม.รทก.
ระดับ รนต. : ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 710.00 ลบ.ม./วินาที

ปริมาณน้ำในอ่าง

ปริมาณน้ำไหลลงอ่างและปริมาณน้ำระบาย

ปริมาณน้ำในอ่าง ณ ปัจจุบัน

ปริมาณน้ำในอ่างและการคาดการณ์

ปริมาณน้ำไหลลงอ่างและปริมาณน้ำระบาย (ล้าน ลบ.ม.)

Description ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
URC 117.20 106.86 96.66 88.44 82.97 79.35 77.57 75.83 83.93 108.77 136.00 129.69
LRC 49.64 43.27 37.47 31.93 28.14 27.00 28.30 29.82 33.25 43.75 51.26 52.50
Long-Term Benchmark 89.54 72.80 57.55 49.13 46.80 45.18 48.20 59.17 76.18 103.10 119.23 104.11
รนส. 136.00 136.00 136.00 136.00 136.00 136.00 136.00 136.00 136.00 136.00 136.00 136.00
รนก. 136.00 136.00 136.00 136.00 136.00 136.00 136.00 136.00 136.00 136.00 136.00 136.00
รนต. 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00
คาดการณ์ปริมาณน้ำมาก 110.58 97.80 86.42 72.69 57.40 51.33 67.66 88.01 91.93 135.57 135.57 135.57
คาดการณ์ปริมาณน้ำเฉลี่ย 110.58 97.80 86.42 72.69 57.40 51.33 67.66 88.01 91.93 132.73 135.57 135.57
คาดการณ์ปริมาณน้ำน้อย 110.58 97.80 86.42 72.69 57.40 51.33 67.66 88.01 91.93 129.01 127.92 128.35
ปริมาณน้ำปีนี้ 110.58 97.80 86.42 72.69 57.40 51.33 67.66 88.01 91.93 - - -
น้ำระบายและแผนระบาย 6.95 6.06 6.73 5.10 2.98 6.54 11.80 8.54 9.31 12.80 1.86 4.18