loading

สิรินธร เป็นเขื่อนในการดูแลของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ลักษณะเป็นเขื่อนประเภทหินถมแกนดินเหนียว สร้างปิดกั้นแม่น้ำลำโดมน้อยอันเป็นสาขาของแม่น้ำมูล ที่บริเวณแก่งแซน้อย ต.ช่องเม็ก อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี (ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ ต.นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี) มีความสูง 42 เมตร ยาว 940 เมตร สันเขื่อนกว้าง 7.5 เมตร อ่างเก็บน้ำมีพื้นที่ประมาณ 288 ตารางกิโลเมตรสามารถกักเก็บน้ำได้ 1,966.5 ล้านลูกบาศก์เมตร ที่ระดับกักเก็บน้ำสูงสุด +142.2 ม.รทก.

กักเก็บปกติ : ม.
กักเก็บต่ำสุด : ม.
ความจุ รนก. : 1,966.00 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 1,966.00 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนต. : 831.00 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 288.00 ตร.กม.
พื้นที่อ่างเก็บน้ำ : ตร.กม.
อ่างเก็บน้ำ (กว้าง x สูง) : x 940.00 ม.
สันเขื่อนกว้าง : ม.
ระดับสันเขื่อน : ม.รทก.
ระดับ รนส. : 142.20 ม.รทก.
ระดับ รนก. : ม.รทก.
ระดับ รนต. : ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : ลบ.ม./วินาที

ปริมาณน้ำในอ่าง

ปริมาณน้ำไหลลงอ่างและปริมาณน้ำระบาย

ปริมาณน้ำในอ่าง ณ ปัจจุบัน

ปริมาณน้ำในอ่างและการคาดการณ์

ปริมาณน้ำไหลลงอ่างและปริมาณน้ำระบาย (ล้าน ลบ.ม.)

Description ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
URC 1,909.47 1,798.36 1,638.95 1,512.75 1,369.29 1,256.39 1,212.92 1,191.54 1,234.53 1,537.51 1,825.77 1,966.47
LRC 1,537.51 1,439.93 1,323.40 1,234.53 1,088.31 972.40 935.69 953.92 1,048.70 1,234.53 1,488.24 1,562.51
Long-Term Benchmark 1,649.30 1,552.48 1,432.77 1,325.68 1,189.42 1,076.32 1,040.90 1,064.43 1,132.99 1,437.54 1,672.75 1,709.61
รนส. 1,966.00 1,966.00 1,966.00 1,966.00 1,966.00 1,966.00 1,966.00 1,966.00 1,966.00 1,966.00 1,966.00 1,966.00
รนก. 1,966.00 1,966.00 1,966.00 1,966.00 1,966.00 1,966.00 1,966.00 1,966.00 1,966.00 1,966.00 1,966.00 1,966.00
รนต. 831.00 831.00 831.00 831.00 831.00 831.00 831.00 831.00 831.00 831.00 831.00 831.00
คาดการณ์ปริมาณน้ำมาก 1,620.92 1,468.80 1,346.23 1,191.54 1,145.38 1,058.51 1,066.41 1,191.54 1,378.58 1,765.53 1,912.19 1,909.38
คาดการณ์ปริมาณน้ำเฉลี่ย 1,620.92 1,468.80 1,346.23 1,191.54 1,145.38 1,058.51 1,066.41 1,191.54 1,378.58 1,748.05 1,835.30 1,821.33
คาดการณ์ปริมาณน้ำน้อย 1,620.92 1,468.80 1,346.23 1,191.54 1,145.38 1,058.51 1,066.41 1,191.54 1,378.58 1,730.56 1,758.41 1,733.28
ปริมาณน้ำปีนี้ 1,620.92 1,468.80 1,346.23 1,191.54 1,145.38 1,058.51 1,066.41 1,191.54 1,378.58 - - -
น้ำระบายและแผนระบาย 53.72 57.34 75.92 72.44 70.60 86.18 110.56 154.87 178.32 120.09 52.92 45.35