loading

ศรีนครินทร์ เป็นเขื่อนในการดูแลของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ลักษณะเป็นเขื่อนประเภทหินถมแกนดินเหนียวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งแรกของโครงการพัฒนาลุ่มน้ำแม่กลอง สร้างขึ้นบนแม่น้ำแควใหญ่ บริเวณบ้านเจ้าเณร ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี มีความสูงจากฐานราก 140 เมตร สันเขื่อนยาว 610 เมตร กว้าง 15 เมตร พื้นที่อ่างเก็บน้ำ 419 ตารางกิโลเมตร มีความจุมากเป็นอันดับหนึ่งคือ 17,745 ล้านลูกบาศก์เมตร

กักเก็บปกติ : ม.
กักเก็บต่ำสุด : ม.
ความจุ รนก. : 17,745.00 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 18,850.00 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนต. : 10,265.00 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : ตร.กม.
พื้นที่อ่างเก็บน้ำ : ตร.กม.
อ่างเก็บน้ำ (กว้าง x สูง) : x 610.00 ม.
สันเขื่อนกว้าง : ม.
ระดับสันเขื่อน : ม.รทก.
ระดับ รนส. : 155.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : ม.รทก.
ระดับ รนต. : ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : ลบ.ม./วินาที

ปริมาณน้ำในอ่าง

ปริมาณน้ำไหลลงอ่างและปริมาณน้ำระบาย

ปริมาณน้ำในอ่าง ณ ปัจจุบัน

ปริมาณน้ำในอ่างและการคาดการณ์

ปริมาณน้ำไหลลงอ่างและปริมาณน้ำระบาย (ล้าน ลบ.ม.)

Description ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
URC 17,745.10 17,661.29 17,494.43 17,204.82 16,796.36 16,394.09 16,155.67 16,116.15 16,116.15 16,675.03 17,163.69 17,745.10
LRC 13,855.80 13,855.80 13,748.48 13,570.80 13,289.60 12,874.87 12,502.11 12,235.44 12,136.40 12,335.01 12,909.11 13,464.91
Long-Term Benchmark 15,281.19 15,170.72 15,004.08 14,726.44 14,290.54 13,873.74 13,489.57 13,063.91 13,507.20 14,334.49 14,831.11 15,346.19
รนส. 18,850.00 18,850.00 18,850.00 18,850.00 18,850.00 18,850.00 18,850.00 18,850.00 18,850.00 18,850.00 18,850.00 18,850.00
รนก. 17,745.00 17,745.00 17,745.00 17,745.00 17,745.00 17,745.00 17,745.00 17,745.00 17,745.00 17,745.00 17,745.00 17,745.00
รนต. 10,265.00 10,265.00 10,265.00 10,265.00 10,265.00 10,265.00 10,265.00 10,265.00 10,265.00 10,265.00 10,265.00 10,265.00
คาดการณ์ปริมาณน้ำมาก 15,825.60 15,542.24 15,019.18 14,363.84 13,694.99 13,043.06 12,528.87 12,468.47 12,888.42 13,427.87 14,554.56 14,692.68
คาดการณ์ปริมาณน้ำเฉลี่ย 15,825.60 15,542.24 15,019.18 14,363.84 13,694.99 13,043.06 12,528.87 12,468.47 12,888.42 13,384.12 14,174.00 14,202.80
คาดการณ์ปริมาณน้ำน้อย 15,825.60 15,542.24 15,019.18 14,363.84 13,694.99 13,043.06 12,528.87 12,468.47 12,888.42 13,340.38 13,793.43 13,712.93
ปริมาณน้ำปีนี้ 15,825.60 15,542.24 15,019.18 14,363.84 13,694.99 13,043.06 12,528.87 12,468.47 12,888.42 - - -
น้ำระบายและแผนระบาย 325.78 408.92 500.79 472.19 446.18 391.78 346.94 371.05 363.50 309.27 327.88 306.06