loading

วชิราลงกรณ เป็นเขื่อนในการดูแลของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ลักษณะเป็นเขื่อนหินถมแห่งแรกของประเทศไทยที่ดาดผิวหน้าด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กตั้งอยู่บนแม่น้ำแควน้อยในท้องที่ ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เขื่อนวชิราลงกรณมีความสูงจากฐาน 92 เมตรสันเขื่อนกว้าง 10 เมตร ยาว 1,019 เมตร สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง (รทก.) 161.75 เมตร ปริมาตรตัวเขื่อนประมาณ 8.1 ล้านลูกบาศก์เมตร มีพื้นที่รับน้ำฝน 3.720 ตารางกิโลเมตร ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเฉลี่ยประมาณปีละ 5,500 ล้านลูกบาศก์เมตร และมีปริมาตรเก็บกักสูงสุดปกติ 8,860 ล้านลูกบาศก์เมตร ที่ระดับ 155.0 เมตร (รทก.)

กักเก็บปกติ : ม.
กักเก็บต่ำสุด : ม.
ความจุ รนก. : 8,860.00 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 11,000.00 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนต. : 3,012.00 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 3.72 ตร.กม.
พื้นที่อ่างเก็บน้ำ : ตร.กม.
อ่างเก็บน้ำ (กว้าง x สูง) : x 1,019.00 ม.
สันเขื่อนกว้าง : ม.
ระดับสันเขื่อน : ม.รทก.
ระดับ รนส. : ม.รทก.
ระดับ รนก. : ม.รทก.
ระดับ รนต. : ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : ลบ.ม./วินาที

ปริมาณน้ำในอ่าง

ปริมาณน้ำไหลลงอ่างและปริมาณน้ำระบาย

ปริมาณน้ำในอ่าง ณ ปัจจุบัน

ปริมาณน้ำในอ่างและการคาดการณ์

ปริมาณน้ำไหลลงอ่างและปริมาณน้ำระบาย (ล้าน ลบ.ม.)

Description ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
URC 8,667.48 8,476.53 8,213.30 7,845.55 7,312.20 6,834.21 6,569.65 6,472.05 7,139.30 8,400.84 8,783.22 8,860.87
LRC 5,904.87 5,722.84 5,485.58 5,085.40 4,572.71 4,044.54 3,715.35 3,830.81 4,392.07 5,226.13 5,843.81 6,090.42
Long-Term Benchmark 6,938.40 6,734.27 6,413.91 5,984.85 5,401.12 4,824.74 4,505.08 4,448.35 5,331.84 6,384.96 6,928.28 7,163.36
รนส. 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00 11,000.00
รนก. 8,860.00 8,860.00 8,860.00 8,860.00 8,860.00 8,860.00 8,860.00 8,860.00 8,860.00 8,860.00 8,860.00 8,860.00
รนต. 3,012.00 3,012.00 3,012.00 3,012.00 3,012.00 3,012.00 3,012.00 3,012.00 3,012.00 3,012.00 3,012.00 3,012.00
คาดการณ์ปริมาณน้ำมาก 5,868.19 5,597.50 5,248.87 4,770.98 4,353.96 4,059.06 4,003.59 4,386.97 5,731.86 6,870.07 7,273.86 7,148.14
คาดการณ์ปริมาณน้ำเฉลี่ย 5,868.19 5,597.50 5,248.87 4,770.98 4,353.96 4,059.06 4,003.59 4,386.97 5,731.86 6,825.78 7,049.73 6,872.26
คาดการณ์ปริมาณน้ำน้อย 5,868.19 5,597.50 5,248.87 4,770.98 4,353.96 4,059.06 4,003.59 4,386.97 5,731.86 6,781.49 6,825.60 6,596.38
ปริมาณน้ำปีนี้ 5,868.19 5,597.50 5,248.87 4,770.98 4,353.96 4,059.06 4,003.59 4,386.97 5,731.86 - - -
น้ำระบายและแผนระบาย 305.80 387.74 516.06 500.00 456.37 371.49 361.62 537.91 529.46 337.81 339.14 282.78