loading

ตั้งอยู่ที่ ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ลำปาง เป็นการดูแลของสำนักชลประทานที่2 ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองลำปางขึ้นไปทางทิศเหนือตามถนนพหลโยธิน ประมาณ 38 กิโลเมตรเศษ แยกซ้ายกิโลเมตรที่ 623 เข้า ไปอีก 14 กิโลเมตร ปิดกั้น แม่น้ำวัง ซึ่งเป็นแควที่มีขนาดเล็กและสั้นที่สุดของแม่น้ำเจ้าพระยา อยู่ในท้องที่จังหวัดลำปางเพียงจังหวัดเดียวเกือบตลอดสาย และไหลลงสู่แม่น้ำปิงในเขตจังหวัดตาก แม่น้ำวังมีพื้นที่ลุ่มน้ำแคบ ประกอบกับมีฝนน้อยกว่าลุ่มน้ำอื่น ๆ ในภาคนี้ แม่น้ำจึงเล็ก แต่น้ำขึ้นและลงในเวลาอันรวดเร็ว กับมีระยะเวลาขาดแคลนน้ำค่อนข้างมาก การทำนาจึงขึ้นอยู่กับฝนเป็นส่วนใหญ่ ทำให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนเป็นอันมาก และข้าวที่ปลูกได้ก็น้อยจนไม่พอบริโภคในจังหวัด เพื่อเป็นการแก้ไขความเดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องน้ำเพื่อการเพาะปลูกของราษฎรในขั้นแรกนั้น กรมชลประทานได้พิจารณาสร้างโครงการชลประทานแม่วังซึ่งเป็นโครงการประเภททดและส่งน้ำแบบเหมืองฝายขึ้นเป็นโครงการแรกเมื่อ พ.ศ. 2478 ต่อมา เมื่อความต้องการน้ำเพื่อการเพาะปลูกเพิ่มขึ้น กรมชลประทานจึงสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำกิ่วลมที่ตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เพื่อเก็บกักน้ำบนแม่น้ำวัง และสามารถส่งให้ราษฎรทำการเพาะปลูกได้ตลอดปี เขื่อนกิ่วลมเป็นเขื่อนเก็กน้ำแห่งแรกในภาคเหนือ และเริ่มเก็บน้ำได้ในปี 2515

กักเก็บปกติ : ม.
กักเก็บต่ำสุด : ม.
ความจุ รนก. : 106.00 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 106.00 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนต. : 4.00 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 2,700.00 ตร.กม.
พื้นที่อ่างเก็บน้ำ : ตร.กม.
อ่างเก็บน้ำ (กว้าง x สูง) : x 135.00 ม.
สันเขื่อนกว้าง : ม.
ระดับสันเขื่อน : 286.50 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 285.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 277.40 ม.รทก.
ระดับ รนต. : ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 12.00 ลบ.ม./วินาที

ปริมาณน้ำในอ่าง

ปริมาณน้ำไหลลงอ่างและปริมาณน้ำระบาย

ปริมาณน้ำในอ่าง ณ ปัจจุบัน

ปริมาณน้ำในอ่างและการคาดการณ์

ปริมาณน้ำไหลลงอ่างและปริมาณน้ำระบาย (ล้าน ลบ.ม.)

Description ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
URC 105.00 100.00 90.00 80.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 80.00 100.00 106.00
LRC 70.00 60.00 50.00 42.00 35.00 35.00 38.00 43.00 50.00 60.00 70.00 80.00
Long-Term Benchmark 85.90 75.38 60.45 51.71 49.95 45.54 44.36 50.46 65.09 78.35 86.81 89.15
รนส. 106.00 106.00 106.00 106.00 106.00 106.00 106.00 106.00 106.00 106.00 106.00 106.00
รนก. 106.00 106.00 106.00 106.00 106.00 106.00 106.00 106.00 106.00 106.00 106.00 106.00
รนต. 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
คาดการณ์ปริมาณน้ำมาก 103.00 79.00 68.00 80.00 57.00 65.00 63.00 40.00 42.00 87.21 106.22 106.22
คาดการณ์ปริมาณน้ำเฉลี่ย 103.00 79.00 68.00 80.00 57.00 65.00 63.00 40.00 42.00 73.28 76.15 83.17
คาดการณ์ปริมาณน้ำน้อย 103.00 79.00 68.00 80.00 57.00 65.00 63.00 40.00 42.00 59.35 10.64 0.00
ปริมาณน้ำปีนี้ 103.00 79.00 68.00 80.00 57.00 65.00 63.00 40.00 42.00 - - -
น้ำระบายและแผนระบาย 26.42 23.47 25.87 22.88 20.40 33.86 49.44 98.40 154.22 89.61 45.41 28.20