loading

ลำพระเพลิง สร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2505 โดยกั้นน้ำที่ภูเขาโซ่ และภูเขาหลวงที่ประชิดกันบริเวณบ้านบุหัวช้าง ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์ในการเกษตรกรรม และป้องกันอุทกภัย ลักษณะของเขื่อนเป็นทะเลสาบยาวไปตามลำน้ำ จากหน้าเขื่อนประมาณ 21 กิโลเมตร สามารถกักเก็บน้ำได้ถึง 320 ล้านลูกบาศก์เมตร และเหนือเขื่อนมีอาณาเขตรับน้ำกว้างถึง 807 ตารางกิโลเมตร โดยทะเลสาบเหนือเขื่อนนั้นมีภูมิประเทศที่สวยงาม สองฟากฝั่งมีป่าไม้เขียวขจีร่มรื่น ตอนต้นแม่น้ำมีน้ำตกคลองกี่ น้ำตกขุนโจร น้ำตกละอองชมพู ทำให้เขื่อนลำพระเพลิงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมสำหรับผู้ที่ต้องการมาพักผ่อน ตกปลา ตากอากาศชมวิวทิวทัศน์ริมอ่างเก็บน้ำ และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งของอำเภอปักธงชัย และจังหวัดนครราชสีมา

กักเก็บปกติ : ม.
กักเก็บต่ำสุด : ม.
ความจุ รนก. : 155.00 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 242.00 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนต. : 1.00 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 807.00 ตร.กม.
พื้นที่อ่างเก็บน้ำ : ตร.กม.
อ่างเก็บน้ำ (กว้าง x สูง) : x 575.00 ม.
สันเขื่อนกว้าง : ม.
ระดับสันเขื่อน : 275.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 273.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 267.00 ม.รทก.
ระดับ รนต. : ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 20.00 ลบ.ม./วินาที

ปริมาณน้ำในอ่าง

ปริมาณน้ำไหลลงอ่างและปริมาณน้ำระบาย

ปริมาณน้ำในอ่าง ณ ปัจจุบัน

ปริมาณน้ำในอ่างและการคาดการณ์

ปริมาณน้ำไหลลงอ่างและปริมาณน้ำระบาย (ล้าน ลบ.ม.)

Description ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
URC 140.00 135.00 130.00 125.00 120.00 115.00 111.00 106.00 102.00 110.00 146.00 155.00
LRC 46.00 45.00 43.00 40.00 36.00 32.00 29.00 25.00 21.00 30.00 55.00 53.00
Long-Term Benchmark 99.55 85.94 74.32 62.55 58.36 56.49 54.24 59.34 72.86 103.96 133.80 115.56
รนส. 242.00 242.00 242.00 242.00 242.00 242.00 242.00 242.00 242.00 242.00 242.00 242.00
รนก. 155.00 155.00 155.00 155.00 155.00 155.00 155.00 155.00 155.00 155.00 155.00 155.00
รนต. 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
คาดการณ์ปริมาณน้ำมาก 145.24 143.81 123.76 107.05 78.79 68.12 67.96 63.61 53.05 73.45 117.62 119.51
คาดการณ์ปริมาณน้ำเฉลี่ย 145.24 143.81 123.76 107.05 78.79 68.12 67.96 63.61 53.05 69.50 85.68 82.52
คาดการณ์ปริมาณน้ำน้อย 145.24 143.81 123.76 107.05 78.79 68.12 67.96 63.61 53.05 65.55 53.74 45.53
ปริมาณน้ำปีนี้ 145.24 143.81 123.76 107.05 78.79 68.12 67.96 63.61 53.05 - - -
น้ำระบายและแผนระบาย 2.86 9.37 11.36 12.86 12.73 5.41 12.67 19.16 23.79 39.57 13.21 1.46