loading

ลำปาว เป็นเขื่อนดินขนาดใหญ่และแหล่งชื่อท่องเที่ยวของกาฬสินธุ์ ตั้งอยู่ในอำเภอสหัสขันธ์, อำเภอคำม่วง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ อยู่ห่างจากจังหวัดกาฬสินธุ์ประมาณ 36 กิโลเมตร เพื่อปิดกั้นลำน้ำปาวและห้วยยางที่บ้านหนองสองห้อง ตำบลลำปาว อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ทำให้เกิดอ่างเก็บน้ำแฝดทางด้านเหนือเขื่อน จึงได้ขุดร่องเชื่อมระหว่างอ่างทั้งสองสร้างขึ้นเพื่อบรรเทาอุทกภัยและเพื่อการเกษตรโดยเฉพาะเขื่อนลำปาวเป็นเขื่อนดินสูงจากท้องน้ำ 33 เมตร สันเขื่อนยาว 7.8 เมตร กว้าง 8 เมตร สามารถกักเก็บน้ำได้ 1,980 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่วนประตูระบายน้ำ เป็นแบบเปิด ไม่มีประตูปิดกั้นให้น้ำใหลตลอดเวลา

กักเก็บปกติ : ม.
กักเก็บต่ำสุด : ม.
ความจุ รนก. : 1,980.00 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 2,450.00 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนต. : 100.00 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 5,960.00 ตร.กม.
พื้นที่อ่างเก็บน้ำ : ตร.กม.
อ่างเก็บน้ำ (กว้าง x สูง) : x 7,800.00 ม.
สันเขื่อนกว้าง : ม.
ระดับสันเขื่อน : 167.70 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 165.47 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 164.00 ม.รทก.
ระดับ รนต. : ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 80.00 ลบ.ม./วินาที

ปริมาณน้ำในอ่าง

ปริมาณน้ำไหลลงอ่างและปริมาณน้ำระบาย

ปริมาณน้ำในอ่าง ณ ปัจจุบัน

ปริมาณน้ำในอ่างและการคาดการณ์

ปริมาณน้ำไหลลงอ่างและปริมาณน้ำระบาย (ล้าน ลบ.ม.)

Description ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
URC 1,830.63 1,649.45 1,429.82 1,180.82 940.71 840.35 935.33 1,116.74 1,440.06 1,980.00 1,974.08 1,852.13
LRC 750.62 657.29 568.27 469.51 400.00 418.28 438.42 475.98 620.63 833.52 881.86 852.29
Long-Term Benchmark 972.89 863.33 742.81 656.00 643.61 720.82 836.99 1,103.13 1,380.87 1,519.43 1,476.00 1,264.65
รนส. 2,450.00 2,450.00 2,450.00 2,450.00 2,450.00 2,450.00 2,450.00 2,450.00 2,450.00 2,450.00 2,450.00 2,450.00
รนก. 1,980.00 1,980.00 1,980.00 1,980.00 1,980.00 1,980.00 1,980.00 1,980.00 1,980.00 1,980.00 1,980.00 1,980.00
รนต. 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
คาดการณ์ปริมาณน้ำมาก 1,694.50 1,507.27 1,310.20 1,016.17 791.02 771.46 809.02 1,143.48 1,328.65 1,980.00 1,980.00 1,980.00
คาดการณ์ปริมาณน้ำเฉลี่ย 1,694.50 1,507.27 1,310.20 1,016.17 791.02 771.46 809.02 1,143.48 1,328.65 1,980.00 1,980.00 1,963.43
คาดการณ์ปริมาณน้ำน้อย 1,694.50 1,507.27 1,310.20 1,016.17 791.02 771.46 809.02 1,143.48 1,328.65 1,980.00 1,910.45 1,873.07
ปริมาณน้ำปีนี้ 1,694.50 1,507.27 1,310.20 1,016.17 791.02 771.46 809.02 1,143.48 1,328.65 - - -
น้ำระบายและแผนระบาย 158.06 153.69 164.09 123.34 54.07 76.52 174.25 247.01 257.40 227.76 67.90 81.74