loading

ลำตะคองสร้างขึ้นในปี พ.ศ.2507-2512 เพื่อกักเก็บน้ำไว้อุปโภคบริโภค การเกษตรและลดอุทกภัย เขื่อนลำตะคองสร้างขึ้นบริเวณช่องเขาเขื่อนลั่นกับช่องเขาถ่านเสียตัวเขื่อนเป็นเขื่อนดินสูง40.30 ม.สันเขื่อนยาว 527 ม.กว้าง10 ม.อ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนมีความยาวตลอดลำน้ำ 19 กม.มีพื้นที่ 277,000 ไร่สามารถกักเก็บน้ำได้ 310ล้าน ลบ.ม.

กักเก็บปกติ : ม.
กักเก็บต่ำสุด : ม.
ความจุ รนก. : 314.00 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 445.00 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนต. : 23.00 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 1,430.00 ตร.กม.
พื้นที่อ่างเก็บน้ำ : ตร.กม.
อ่างเก็บน้ำ (กว้าง x สูง) : x 521.00 ม.
สันเขื่อนกว้าง : ม.
ระดับสันเขื่อน : 282.30 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 278.50 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 277.00 ม.รทก.
ระดับ รนต. : ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 20.00 ลบ.ม./วินาที

ปริมาณน้ำในอ่าง

ปริมาณน้ำไหลลงอ่างและปริมาณน้ำระบาย

ปริมาณน้ำในอ่าง ณ ปัจจุบัน

ปริมาณน้ำในอ่างและการคาดการณ์

ปริมาณน้ำไหลลงอ่างและปริมาณน้ำระบาย (ล้าน ลบ.ม.)

Description ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
URC 294.29 278.55 264.76 250.13 239.86 229.06 226.50 221.89 220.88 229.35 299.26 314.00
LRC 94.22 85.99 76.31 68.13 61.19 58.00 57.28 61.48 66.90 79.36 99.41 106.18
Long-Term Benchmark 174.69 161.28 145.62 128.94 121.40 120.63 122.03 132.91 173.53 211.49 201.62 184.17
รนส. 445.00 445.00 445.00 445.00 445.00 445.00 445.00 445.00 445.00 445.00 445.00 445.00
รนก. 314.00 314.00 314.00 314.00 314.00 314.00 314.00 314.00 314.00 314.00 314.00 314.00
รนต. 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00
คาดการณ์ปริมาณน้ำมาก 339.00 304.00 276.00 238.00 203.00 185.00 172.00 149.00 128.00 146.92 224.14 230.03
คาดการณ์ปริมาณน้ำเฉลี่ย 339.00 304.00 276.00 238.00 203.00 185.00 172.00 149.00 128.00 143.51 191.37 189.72
คาดการณ์ปริมาณน้ำน้อย 339.00 304.00 276.00 238.00 203.00 185.00 172.00 149.00 128.00 140.10 158.59 149.40
ปริมาณน้ำปีนี้ 339.00 304.00 276.00 238.00 203.00 185.00 172.00 149.00 128.00 - - -
น้ำระบายและแผนระบาย 21.72 18.42 20.06 16.92 12.90 20.43 35.04 30.89 19.61 24.31 20.18 13.38