loading

ตั้งอยู่ที่ ต.เขาพัง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี เป็นการดูแลของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นเขื่อนหินถมแกนดินเหนียว สูง 94 เมตร ความยาวสันเขื่อน 761 เมตร และมีเขื่อนปิดกั้นช่องเขาขาดอีก 5 แห่ง ผลประโยชน์ที่ได้รับ การชลประทานเพื่อการเพาะปลูกปริมาณน้ำที่ปล่อยจากเขื่อนให้ประโยชน์ต่อการเพาะปลูกพืช สามารถทำนาปรังและปลูกพืชในฤดูแล้งได้ผลดี บรรเทาอุทกภัย การผลิตไฟฟ้าพลังน้ำจากเขื่อนสามารถนำมาผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ปีละ 315 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง ช่วยเสริมระบบไฟฟ้าในภาคใต้ให้มั่นคงยิ่งขึ้น นอกจากนี้น้ำที่ปล่อยผ่านเครื่องผลิตไฟฟ้ายังส่งต่อเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรมบริเวณพื้นที่ท้ายน้ำอีกด้วย แก้ไขน้ำเสียและผลักดันน้ำเค็มสภาพน้ำที่มีปริมาณน้อยของลำน้ำตาปี-พุมดวง ในฤดูแล้ง ทำให้เกิดภาวะน้ำเน่าเสียได้ง่าย ขณะเดียวกันบริเวณปากแม่น้ำจะมีน้ำเค็มรุกล้ำเข้ามาตามลำน้ำ น้ำที่ปล่อยจากเขื่อนรัชชประภาจะช่วยเจือจางน้ำเสียในลำน้ำ และต้านทานการรุกล้ำของน้ำเค็มที่ปากแม่น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กักเก็บปกติ : ม.
กักเก็บต่ำสุด : ม.
ความจุ รนก. : 5,639.00 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 6,144.00 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนต. : 1,352.00 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : ตร.กม.
พื้นที่อ่างเก็บน้ำ : ตร.กม.
อ่างเก็บน้ำ (กว้าง x สูง) : x 761.00 ม.
สันเขื่อนกว้าง : ม.
ระดับสันเขื่อน : ม.รทก.
ระดับ รนส. : 94.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : ม.รทก.
ระดับ รนต. : ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : ลบ.ม./วินาที

ปริมาณน้ำในอ่าง

ปริมาณน้ำไหลลงอ่างและปริมาณน้ำระบาย

ปริมาณน้ำในอ่าง ณ ปัจจุบัน

ปริมาณน้ำในอ่างและการคาดการณ์

ปริมาณน้ำไหลลงอ่างและปริมาณน้ำระบาย (ล้าน ลบ.ม.)

Description ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
URC 5,611.15 5,474.17 5,259.94 5,026.05 4,865.85 4,660.43 4,603.98 4,652.34 4,882.55 5,155.08 5,411.06 5,638.84
LRC 3,566.25 3,538.98 3,457.90 3,351.47 3,208.19 3,068.33 2,981.05 3,005.86 3,106.15 3,325.16 3,538.98 3,662.67
Long-Term Benchmark 4,420.17 4,320.86 4,182.19 3,980.31 3,824.45 3,780.42 3,797.43 3,970.09 4,201.82 4,370.33 4,506.70 4,509.87
รนส. 6,144.00 6,144.00 6,144.00 6,144.00 6,144.00 6,144.00 6,144.00 6,144.00 6,144.00 6,144.00 6,144.00 6,144.00
รนก. 5,639.00 5,639.00 5,639.00 5,639.00 5,639.00 5,639.00 5,639.00 5,639.00 5,639.00 5,639.00 5,639.00 5,639.00
รนต. 1,352.00 1,352.00 1,352.00 1,352.00 1,352.00 1,352.00 1,352.00 1,352.00 1,352.00 1,352.00 1,352.00 1,352.00
คาดการณ์ปริมาณน้ำมาก 3,750.77 3,671.01 3,577.19 3,451.19 3,289.83 3,126.41 3,100.00 3,387.18 3,766.29 4,181.47 4,407.46 4,446.32
คาดการณ์ปริมาณน้ำเฉลี่ย 3,750.77 3,671.01 3,577.19 3,451.19 3,289.83 3,126.41 3,100.00 3,387.18 3,766.29 4,166.32 4,293.26 4,285.59
คาดการณ์ปริมาณน้ำน้อย 3,750.77 3,671.01 3,577.19 3,451.19 3,289.83 3,126.41 3,100.00 3,387.18 3,766.29 4,151.17 4,179.07 4,124.85
ปริมาณน้ำปีนี้ 3,750.77 3,671.01 3,577.19 3,451.19 3,289.83 3,126.41 3,100.00 3,387.18 3,766.29 - - -
น้ำระบายและแผนระบาย 140.08 150.20 234.86 228.77 239.49 247.81 228.41 225.90 239.14 238.21 179.27 142.15