loading

เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในโครงการพระราชดำริ มีเนื้อที่ 10,000 ไร่ กว้าง 2 กิโลเมตร สันเขื่อนยาว 1.9 กิโลเมตร ความสำคัญของอ่างเก็บน้ำแห่งนี้คือการเป็นเขื่อนทำนบดินขนาดใหญ่ในโครงการพระราชดำริที่สร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้แก่อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย และอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โดยมีพื้นที่ทั้งหมด 10,000 ไร่ กว้าง 2 กิโลเมตร สันเขื่อนมีความยาว 1.9 เมตร

กักเก็บปกติ : ม.
กักเก็บต่ำสุด : ม.
ความจุ รนก. : 110.00 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 110.00 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนต. : 16.00 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 728.00 ตร.กม.
พื้นที่อ่างเก็บน้ำ : ตร.กม.
อ่างเก็บน้ำ (กว้าง x สูง) : x 1,925.00 ม.
สันเขื่อนกว้าง : ม.
ระดับสันเขื่อน : 132.50 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 130.50 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 129.00 ม.รทก.
ระดับ รนต. : ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 1.71 ลบ.ม./วินาที

ปริมาณน้ำในอ่าง

ปริมาณน้ำไหลลงอ่างและปริมาณน้ำระบาย

ปริมาณน้ำในอ่าง ณ ปัจจุบัน

ปริมาณน้ำในอ่างและการคาดการณ์

ปริมาณน้ำไหลลงอ่างและปริมาณน้ำระบาย (ล้าน ลบ.ม.)

Description ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
URC 107.21 97.29 89.41 81.73 77.07 72.68 70.89 69.19 74.22 100.34 110.00 109.10
LRC 58.74 47.54 38.82 32.65 31.00 30.93 30.88 32.30 38.60 48.23 59.34 62.36
Long-Term Benchmark 73.48 59.76 50.60 46.95 46.55 47.77 48.82 55.71 71.84 89.90 92.92 81.69
รนส. 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00
รนก. 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00
รนต. 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00
คาดการณ์ปริมาณน้ำมาก 93.20 67.09 52.86 39.33 37.26 36.36 35.16 33.44 30.80 69.23 110.00 110.00
คาดการณ์ปริมาณน้ำเฉลี่ย 93.20 67.09 52.86 39.33 37.26 36.36 35.16 33.44 30.80 61.78 61.42 61.42
คาดการณ์ปริมาณน้ำน้อย 93.20 67.09 52.86 39.33 37.26 36.36 35.16 33.44 30.80 54.33 3.22 0.00
ปริมาณน้ำปีนี้ 93.20 67.09 52.86 39.33 37.26 36.36 35.16 33.44 30.80 - - -
น้ำระบายและแผนระบาย 13.63 10.93 13.77 4.54 18.93 14.66 13.29 19.33 78.21 76.60 15.84 10.73