loading

ตั้งอยู่ที่ ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เป็นการดูแลของสำนักชลประทานที่1 เป็นเขื่อนดินถม สูง 59 เมตร ยาว 1,950 เมตร อ่างเก็บน้ำมีพื้นที่ 16 ตารางกิโลเมตร สามารถเก็บกักน้ำได้สูงสุด 26.5 ล้านลูกบาศก์เมตร มีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเฉลี่ยปีละ 332 ล้านลูกบาศก์เมตร ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดกำลัง ผลิตเครื่องละ 4,500 กิโลวัตต์ จำนวน 2 เครื่อง รวมกำลังผลิตทั้งสิ้น 9,000 กิโลวัตต์สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ปีละ 24.5 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง ผลประโยชน์ที่ได้รับ ส่งน้ำให้แก่พื้นที่เพาะปลูกในที่ราบเชิงเขาทั้งสองฝั่งของลำน้ำแม่งัด อยู่ในท้องที่อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ชลประทานรวมทั้งหมด 26,810 ไร่ และเป็นแหล่งน้ำต้นทุนที่แน่นอนให้แก่พื้นที่ชลประทานเก่า โครงการแม่ปิงเก่า 49,000 ไร่ และพื้นที่ชลประทานของฝายราษฎรในลำน้ำแม่ปิง จำนวน 16 แห่ง มีพื้นที่ ชลประทานรวม 62,000 ไร่

กักเก็บปกติ : ม.
กักเก็บต่ำสุด : ม.
ความจุ รนก. : 265.00 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 325.00 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนต. : 12.00 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 1,281.00 ตร.กม.
พื้นที่อ่างเก็บน้ำ : ตร.กม.
อ่างเก็บน้ำ (กว้าง x สูง) : x 1,950.00 ม.
สันเขื่อนกว้าง : ม.
ระดับสันเขื่อน : 404.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 400.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 396.50 ม.รทก.
ระดับ รนต. : ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 47.00 ลบ.ม./วินาที

ปริมาณน้ำในอ่าง

ปริมาณน้ำไหลลงอ่างและปริมาณน้ำระบาย

ปริมาณน้ำในอ่าง ณ ปัจจุบัน

ปริมาณน้ำในอ่างและการคาดการณ์

ปริมาณน้ำไหลลงอ่างและปริมาณน้ำระบาย (ล้าน ลบ.ม.)

Description ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
URC 255.39 252.43 241.21 216.95 182.43 150.88 130.00 120.00 155.86 215.11 253.52 265.00
LRC 159.62 153.88 135.34 107.39 78.00 57.00 44.88 45.36 61.59 107.53 147.38 161.24
Long-Term Benchmark 175.62 162.08 144.13 114.74 90.63 69.48 69.49 105.39 149.50 192.25 217.21 214.24
รนส. 325.00 325.00 325.00 325.00 325.00 325.00 325.00 325.00 325.00 325.00 325.00 325.00
รนก. 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00 265.00
รนต. 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
คาดการณ์ปริมาณน้ำมาก 274.36 254.59 238.45 205.00 167.70 167.17 169.65 174.26 194.11 264.70 264.70 264.70
คาดการณ์ปริมาณน้ำเฉลี่ย 274.36 254.59 238.45 205.00 167.70 167.17 169.65 174.26 194.11 264.09 264.70 264.70
คาดการณ์ปริมาณน้ำน้อย 274.36 254.59 238.45 205.00 167.70 167.17 169.65 174.26 194.11 259.46 264.70 264.70
ปริมาณน้ำปีนี้ 274.36 254.59 238.45 205.00 167.70 167.17 169.65 174.26 194.11 - - -
น้ำระบายและแผนระบาย 13.19 17.17 25.51 27.33 19.51 20.25 15.78 13.09 15.12 12.95 11.11 8.28