loading

ตั้งอยู่ที่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ เป็นการดูแลของสำนักชลประทานที่1 ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ เขื่อนหลัก เขื่อนฝั่งขวา และเขื่อนฝั่งซ้าย ระดับสันเขื่อนสูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง 390 เมตร มีพื้นที่อ่างเก็บน้ำที่ระดับกักเก็บ 15 ตารางกิโลเมตร ปริมาณน้ำไหลลงอ่าง 204 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ส่งน้ำให้พื้นที่การเกษตร 148,400 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอสันทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอบ้านธิ และอำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ลำน้ำกวงเป็นลำน้ำสาขาใหญ่สาขาหนึ่งของแม่น้ำปิง มีต้นน้ำอยู่บริเวณเทือกเขาในท้องที่อำเภอดอยสะเก็ด ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดเชียงใหม่ เขตติดต่อกับจังหวัดเชียงราย ลำน้ำนี้ไหลผ่านท้องที่ อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอสันทราบ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยไหลลงสู่แม่น้ำปิงที่บ้านสบทา อำเภอป่าซางจังหวัดลำพูน ลำน้ำสาขาต่างๆ ของแม่น้ำปองมีความลาดชันมาก ดังนั้นเมื่อเกิดฝนตกหนักในบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ น้ำในลำน้ำแม่กวงจะไหลบ่าท่วมพื้นที่ทั้งสองฝั่งลำน้ำไปยังจุดบรรจบกับแม่น้ำปิงที่บ้านสบทา และยังให้น้ำในแม่น้ำปองเอ่อท่วมท้นบริเวณพื้นที่ท้องสองฝั่งในจังหวัดลำพูนจนกระทั่งถึงตัวเมืองเชียงใหม่ ทำให้พื้นที่เพราะปลูกของราษฎรในบริเวนดังกล่าวได้รับความเสียหายเกือบทุกปี

กักเก็บปกติ : ม.
กักเก็บต่ำสุด : ม.
ความจุ รนก. : 263.00 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 295.00 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนต. : 14.00 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 569.00 ตร.กม.
พื้นที่อ่างเก็บน้ำ : ตร.กม.
อ่างเก็บน้ำ (กว้าง x สูง) : x 610.00 ม.
สันเขื่อนกว้าง : ม.
ระดับสันเขื่อน : 390.00 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 387.80 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 385.00 ม.รทก.
ระดับ รนต. : ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 12.00 ลบ.ม./วินาที

ปริมาณน้ำในอ่าง

ปริมาณน้ำไหลลงอ่างและปริมาณน้ำระบาย

ปริมาณน้ำในอ่าง ณ ปัจจุบัน

ปริมาณน้ำในอ่างและการคาดการณ์

ปริมาณน้ำไหลลงอ่างและปริมาณน้ำระบาย (ล้าน ลบ.ม.)

Description ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
URC 253.76 250.10 240.22 225.87 214.40 203.00 196.49 190.13 199.46 237.88 253.67 263.00
LRC 117.18 101.21 86.74 72.72 65.28 64.00 66.16 75.60 91.15 106.70 115.45 123.93
Long-Term Benchmark 155.49 139.42 120.84 106.90 94.94 93.89 103.06 123.38 158.81 186.43 183.43 166.85
รนส. 295.00 295.00 295.00 295.00 295.00 295.00 295.00 295.00 295.00 295.00 295.00 295.00
รนก. 263.00 263.00 263.00 263.00 263.00 263.00 263.00 263.00 263.00 263.00 263.00 263.00
รนต. 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00
คาดการณ์ปริมาณน้ำมาก 249.36 227.45 203.58 180.92 160.15 161.90 163.71 145.46 137.40 165.68 182.25 198.20
คาดการณ์ปริมาณน้ำเฉลี่ย 249.36 227.45 203.58 180.92 160.15 161.90 163.71 145.46 137.40 163.04 167.88 177.58
คาดการณ์ปริมาณน้ำน้อย 249.36 227.45 203.58 180.92 160.15 161.90 163.71 145.46 137.40 160.40 153.50 156.96
ปริมาณน้ำปีนี้ 249.36 227.45 203.58 180.92 160.15 161.90 163.71 145.46 137.40 - - -
น้ำระบายและแผนระบาย 15.19 15.48 17.48 15.60 5.38 7.16 25.33 18.27 16.48 21.19 4.16 4.62