loading

มูลบน ตั้งอยู่ในเขต อุทยานแห่งชาติทับลาน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 บริเวณกิโลเมตรที่ 92 เข้าไปประมาณ 20 กิโลเมตร เป็นเขื่อนดินสูงประมาณ 30 เมตร ได้มีการพัฒนาบริเวณของเขื่อนเป็นแหล่งท่องเที่ยวทำเป็นหาดบริเวณท้ายเขื่อน เรียกว่า หาดจอมทอง เหมาะสำหรับเป็นที่พักผ่อน นั่งตากอากาศ ลงเล่นน้ำ ล่องแพ และขึ้นไปชมทิวทัศน์บนเขาจอมทอง

กักเก็บปกติ : ม.
กักเก็บต่ำสุด : ม.
ความจุ รนก. : 141.00 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 350.00 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนต. : 7.00 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 454.00 ตร.กม.
พื้นที่อ่างเก็บน้ำ : ตร.กม.
อ่างเก็บน้ำ (กว้าง x สูง) : x 880.00 ม.
สันเขื่อนกว้าง : ม.
ระดับสันเขื่อน : 230.70 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 228.90 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 221.00 ม.รทก.
ระดับ รนต. : ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 11.20 ลบ.ม./วินาที

ปริมาณน้ำในอ่าง

ปริมาณน้ำไหลลงอ่างและปริมาณน้ำระบาย

ปริมาณน้ำในอ่าง ณ ปัจจุบัน

ปริมาณน้ำในอ่างและการคาดการณ์

ปริมาณน้ำไหลลงอ่างและปริมาณน้ำระบาย (ล้าน ลบ.ม.)

Description ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
URC 133.20 126.08 121.79 117.06 111.62 106.27 100.88 98.57 96.10 99.33 130.42 141.00
LRC 38.91 38.04 33.01 28.50 28.11 27.35 27.00 27.32 29.75 35.00 38.00 40.00
Long-Term Benchmark 86.77 81.75 73.24 63.89 57.72 57.17 56.51 58.28 71.05 89.44 103.40 98.92
รนส. 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00
รนก. 141.00 141.00 141.00 141.00 141.00 141.00 141.00 141.00 141.00 141.00 141.00 141.00
รนต. 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00
คาดการณ์ปริมาณน้ำมาก 133.00 131.00 120.00 105.00 85.00 71.00 69.00 62.00 54.00 62.20 97.08 100.44
คาดการณ์ปริมาณน้ำเฉลี่ย 133.00 131.00 120.00 105.00 85.00 71.00 69.00 62.00 54.00 60.89 81.51 81.27
คาดการณ์ปริมาณน้ำน้อย 133.00 131.00 120.00 105.00 85.00 71.00 69.00 62.00 54.00 59.58 65.94 62.11
ปริมาณน้ำปีนี้ 133.00 131.00 120.00 105.00 85.00 71.00 69.00 62.00 54.00 - - -
น้ำระบายและแผนระบาย 3.00 6.26 8.58 8.51 4.57 1.66 8.01 10.47 8.48 12.74 8.66 1.45