loading

ป่าสักชลสิทธิ์ ตั้งอยู่ที่บริเวณบ้านหนองบัว ต.หนองบัว อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี และบ้านคำพราน ต.คำพราน อ.วังม่วง จ.สระบุรี เป็นโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงดำริให้สร้างเขื่อนเพื่อเก็บกักน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ลักษณะเป็นเขื่อนประเภท ดินแกนดินเหนียวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ระดับกักเก็บน้ำสูงสุด +43 เมตร (รทก.) ระดับเก็บกักปกติ +42 เมตร (รทก.) ความจุอ่างเก็บน้ำ 785 ล้านลูกบาศก์เมตร ระดับสันเขื่อน +46.5 เมตร (รทก.) ความยาว 4,860 เมตร ความสูง 31.5 เมตร

กักเก็บปกติ : ม.
กักเก็บต่ำสุด : ม.
ความจุ รนก. : 785.00 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 960.00 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนต. : 3.00 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 14,520.00 ตร.กม.
พื้นที่อ่างเก็บน้ำ : ตร.กม.
อ่างเก็บน้ำ (กว้าง x สูง) : x 4,860.00 ม.
สันเขื่อนกว้าง : ม.
ระดับสันเขื่อน : 46.50 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 43.00 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 42.00 ม.รทก.
ระดับ รนต. : ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 80.00 ลบ.ม./วินาที

ปริมาณน้ำในอ่าง

ปริมาณน้ำไหลลงอ่างและปริมาณน้ำระบาย

ปริมาณน้ำในอ่าง ณ ปัจจุบัน

ปริมาณน้ำในอ่างและการคาดการณ์

ปริมาณน้ำไหลลงอ่างและปริมาณน้ำระบาย (ล้าน ลบ.ม.)

Description ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
URC 651.09 565.38 471.02 381.60 298.85 261.35 244.94 238.91 371.85 763.14 960.00 747.51
LRC 426.24 340.53 245.46 153.82 67.67 39.07 23.00 29.91 81.15 304.83 497.77 488.57
Long-Term Benchmark 554.54 459.47 347.85 232.16 168.91 144.10 153.17 191.01 352.30 749.16 889.96 727.29
รนส. 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00
รนก. 785.00 785.00 785.00 785.00 785.00 785.00 785.00 785.00 785.00 785.00 785.00 785.00
รนต. 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
คาดการณ์ปริมาณน้ำมาก 846.25 678.74 521.42 361.37 231.56 153.79 124.83 105.91 63.54 357.22 960.00 960.00
คาดการณ์ปริมาณน้ำเฉลี่ย 846.25 678.74 521.42 361.37 231.56 153.79 124.83 105.91 63.54 302.84 500.53 495.66
คาดการณ์ปริมาณน้ำน้อย 846.25 678.74 521.42 361.37 231.56 153.79 124.83 105.91 63.54 248.46 26.31 0.00
ปริมาณน้ำปีนี้ 846.25 678.74 521.42 361.37 231.56 153.79 124.83 105.91 63.54 - - -
น้ำระบายและแผนระบาย 108.71 119.57 110.82 105.41 82.91 110.36 172.16 237.47 396.08 639.65 133.22 87.43