loading

กระเสียว เป็นเขื่อนดินที่ยาวเป็นอันดับสองของประเทศไทย กั้นลำห้วยกระเสียวตั้งอยู่ที่ บ้านนาตาปิ่น หมู่ที่ 3 ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ในพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ลักษณะเป็นเขื่อนประเภทดิน ความยาว 4,250 เมตร ความสูง 32.5 เมตร ความกว้างที่สันเขื่อน 8 เมตร พื้นที่ผิวน้ำ 35 ตารางกิโลเมตร ความจุ รนก. 299 ล้านลูกบาศก์เมตร

กักเก็บปกติ : ม.
กักเก็บต่ำสุด : ม.
ความจุ รนก. : 299.00 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนส. : 390.00 ล้าน ลบ.ม.
ความจุ รนต. : 40.00 ล้าน ลบ.ม.
พื้นที่รับน้ำฝน : 1,220.00 ตร.กม.
พื้นที่อ่างเก็บน้ำ : 100.00 ตร.กม.
อ่างเก็บน้ำ (กว้าง x สูง) : 200.00 x 4,250.00 ม.
สันเขื่อนกว้าง : 92.50 ม.
ระดับสันเขื่อน : 92.50 ม.รทก.
ระดับ รนส. : 90.64 ม.รทก.
ระดับ รนก. : 87.00 ม.รทก.
ระดับ รนต. : 350.00 ม.รทก.
ระบายน้ำล้นได้ : 25.00 ลบ.ม./วินาที

ปริมาณน้ำในอ่าง

ปริมาณน้ำไหลลงอ่างและปริมาณน้ำระบาย

ปริมาณน้ำในอ่าง ณ ปัจจุบัน

ปริมาณน้ำในอ่างและการคาดการณ์

ปริมาณน้ำไหลลงอ่างและปริมาณน้ำระบาย (ล้าน ลบ.ม.)

Description ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
URC 295.06 289.65 278.69 263.23 240.72 220.91 205.92 200.21 198.33 214.05 299.00 299.00
LRC 141.73 132.39 115.06 87.13 75.00 71.55 69.21 69.87 71.60 87.83 108.79 146.41
Long-Term Benchmark 203.63 181.46 158.53 142.08 134.78 123.37 116.55 117.36 142.54 197.30 214.92 211.49
รนส. 390.00 390.00 390.00 390.00 390.00 390.00 390.00 390.00 390.00 390.00 390.00 390.00
รนก. 299.00 299.00 299.00 299.00 299.00 299.00 299.00 299.00 299.00 299.00 299.00 299.00
รนต. 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00
คาดการณ์ปริมาณน้ำมาก 297.00 293.00 283.75 230.00 169.70 126.05 78.00 80.52 83.40 97.21 163.43 187.75
คาดการณ์ปริมาณน้ำเฉลี่ย 297.00 293.00 283.75 230.00 169.70 126.05 78.00 80.52 83.40 91.28 92.47 92.46
คาดการณ์ปริมาณน้ำน้อย 297.00 293.00 283.75 230.00 169.70 126.05 78.00 80.52 83.40 85.35 21.52 0.00
ปริมาณน้ำปีนี้ 297.00 293.00 283.75 230.00 169.70 126.05 78.00 80.52 83.40 - - -
น้ำระบายและแผนระบาย 3.59 4.07 7.47 10.66 23.58 16.27 14.10 18.56 54.21 101.61 38.49 6.83