loading

โปรแกรมคาดการณ์ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ

Reservoir Operation Simulation Program

1. เหตุผลความจำเป็น

โครงการปรับปรุงโปรแกรมการคาดการณ์ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ (Reservoir Operation Simulation Program) เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปที่ถูกพัฒนาขึ้นมาใหม่เพื่อคาดการณ์ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ และประเมินสภาพในอ่างเก็บน้ำ เนื่องจากในการคาดการณ์ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำในปัจจุบัน ซึ่งถ้าอ่างเก็บน้ำมีจำนวนมากจึงจำเป็นต้องใช้บุคคลากรในการทำงานเป็นจำนวนมากเช่นกัน และใช้เวลาในการทำงานค่อนข้างนาน และจำนวนบุคคลากรที่มากก็จะทำให้เกิดปัญหารูปแบบการจัดเก็บไฟล์ไม่อยู่ในรูปแบบเดียวกัน ค้นหาได้ยาก การปรับปรุงโปรแกรมการคาดการณ์ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ (Reservoir Operation Simulation Program) จึงมีความจำเป็นต่อการคาดการณ์ปริมาณน้ำเพื่อลดจำนวนบุคลากรในการทำงานและทำงานได้รวดเร็วขึ้น ดังนั้น การปรับปรุงโปรแกรมการคาดการณ์ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ จึงน่าเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยลดระยะเวลาในการดำเนินการ ลดข้อผิดพลาดในการทำงาน ลดจำนวนบุคลาการที่ใช้ในการทำงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการตามวัตถุประสงค์การใช้น้ำ

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อปรับปรุงโปรแกรมการคาดการณ์ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ (Reservoir Operation Simulation Program) ในการคาดการณ์ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ ติดตามสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ และวางแผนการบริหารจัดการน้ำได้อย่างละเอียดถูกต้อง ลดข้อผิดพลาดในการประมวลผล และลดจำนวนผู้ปฏิบัติงานลงเป็นประเด็นสำคัญ

2.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ การจัดทำ การบริหารจัดการ การวิเคราะห์ข้อมูล แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ รวมทั้งอื่นๆ ที่จำเป็น